A Baby Bocsok házirendje

A bölcsődei gondozás, illetve nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek harmonikus fejlődését. Tevékenységét a vonatkozó szabályok, gyermeki és szülői jogok és kötelezettségek figyelembe vételével végzi. Napirendünk összeállításánál az állandóság és rendszeresség elvét vettük leginkább figyelembe.

1. A bölcsődébe való jelentkezés a hivatalos adatlapok kitöltése, és a vissza nem térítendő jelentkezési díj befizetése után történik, ami természetesen nem jelenti az automatikus felvételt.
A gyermek bölcsődébe való felvételéről, a csoport és a gondozónő kiválasztásáról a bölcsőde vezetője dönt.
a) A gyermek bölcsődéből való végleges távozása előtt 2 hónappal korábban kérjük írásban tájékoztatni a vezetőséget. Előzetes bejelentés hiányában a szülő erre a két hónapra is köteles a teljes térítési díjat kifizetni.
2. A gondozónők reggel hét és nyolc óra között fogadják a gyermekeket. A reggelizés nyugalma miatt, kérjük, pontosan érkezzenek.
Gyermekük hazavitelére 17.00 óráig van lehetőségük. Késés esetén túlóra díjat számítunk fel.
3. A gyermek szülőjével, vagy a szülő által írásban meghatalmazott személlyel érkezik, illetve távozik. 14 éven aluli személy e feladattal nem bízható meg, számára a gyermeket nem tudjuk kiadni.
a) A kötelező felújító, tisztító munkálatok szakszerű elvégzése miatt a bölcsőde a nyári időszakban 2×2 hétre bezár. A nyári szünet pontos idejéről idejekorán adunk tájékoztatást.
4. Évszaknak megfelelő (nyáron kis sapka, kendő, szellős ruha, télen kezes-lábas) váltó ruházatról és cipőről a szülő gondoskodik.
a) A ruhákat jól olvashatóan, névvel ellátva kérjük a gyermek számára névvel és fényképpel ellátott szekrényben, az átadó helyiségben elhelyezni. Kérjük, csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben.
b) A bölcsődében hagyott, személyes tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. A szekrényekben enni-, innivalót tárolni nem szabad.
c) Puha alvójáték, kistakaró behozatala megengedett.
5. A gyermek, illetve csoporttársai egészsége érdekében lázas (37,5 oC, és ennél magasabb testhőmérséklet), hurutos, fertőzésre gyanús, antibiotikummal kezelt gyermek a bölcsődét nem látogathatja, a gondozónő nem veheti be a csoportba.
a) Ha a gyermek megbetegedése miatt nem látogathatja a bölcsődét, kérjük, hogy még aznap 9 óráig jelentsék a hiányzást a bölcsőde vezetőjének. b) Abban az esetben, ha a gyermeken nap közben bármilyen megbetegedés tüneteit észleljük, haladéktalanul tájékoztatjuk a szülőt, hogy mielőbb gondoskodhasson gyermeke hazaviteléről, nyugalmáról és orvosi ellátásáról.
c) A betegség lezajlását követően a gyermek orvosi igazolással látogathatja újra a bölcsődét.
6. Táplálék-kiegészítők, vitaminkészítmények adagolása a szülők írásbeli kérésére történik.
a) A szülőknek írásban (az üzenő füzetben) kell nyilatkozniuk a gyógyszerszedéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben.
7. Kérjük, a bölcsőde vezetőjének előzetesen jelezzék a tervezett hiányzásokat.
8. A család és a bölcsőde együttműködésének formái között jelentős szerepet játszik a beszoktatást megelőző családlátogatás, a szülői közreműködéssel történő, fokozatos beszoktatás, a bölcsőde nyitottsága, a napi találkozások rutinja, az üzenő füzet és a szülői értekezletek.
a) A kapcsolattartás, tájékoztatás egyéb formái: hirdetőtábla, írásos tájékoztatás, napló, nyílt napok, időpont egyeztetés utáni beszélgetések, tervezett programok, vezetői fogadóóra.
9. A térítési díj befizetése minden hónap 10-éig történik. Fizetési késés esetén, munkanaponként + 500 Ft-ot számítunk fel. Az így összegyűlt összegből játékokat vásárolunk.
a) A térítési díj fizetése előre történik. Hiányzás esetén az étkezések díját utólag írjuk jóvá.

A szülő joga, hogy
– megválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását, nevelését bízza.
– megismerhesse a gyermekcsoportok életét.
– megismerje a gondozási, nevelési elveket.
– tanácsot, tájékoztatást kapjon a gondozónőtől.
– a bölcsőde működését illetően véleményt mondjon, és javaslatot tehessen.
– megismerje gyermekének ellátásával kapcsolatos dokumentációt.

A szülő kötelessége, hogy
– a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön.
– az intézmény házirendjét betartsa.
– a kialakított napirendhez alkalmazkodjon.

A gyermek joga, hogy:
– segítséget kapjon a saját családjában való nevelkedéséhez, személyiségének kibontakozásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez.
– sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges ellátásban részesüljön.
– a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.
– a bántalmazással, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön.
– emberi méltóságát tiszteletben tartsák.
– a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban, nevelésben részesüljön.

A bölcsődelátogatás, a családlátogatás, a szülői közreműködéssel történő, fokozatos beszoktatás és a napi találkozások során a szülők megismerik a bölcsődei nevelés elveit és gyakorlatát, a gondozónő pedig megismeri a gyermek szokásait. Ezek a tapasztalatok kölcsönösen segítik az együttnevelés megvalósulását. A bölcsőde egymás kompetencia határainak kölcsönös tiszteletben tartásával együttműködik mindazokkal, akik a családoknak nyújtott szolgáltatások és ellátások során a gyermekkel, illetve a gyermek családjával kapcsolatba kerülhetnek (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, védőnői szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, családsegítő központ, óvoda, a korai fejlesztés szakemberei, gyermekvédelmi szakellátás, gyámhatóság, stb).

A szülő a bölcsődevezetőnél élhet panasszal.
A házirend betartását köszönjük.